شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان نقش و اهمیت هدف گزینی موثر در زندگی به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :