شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان ثبت نام اردوی بازدید ازنمایشگاه بین المللی کتاب تهران به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :