شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری کرسی ترویجی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :