شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان جلسه نقد و بررسی کتاب «هنر تحریم ها، نگاهی از درون میدان» برگزار گردید به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :