شما قصد پیشنهاد خبری تحت عنوان برگزاری ویژه برنامه محفل قرآنی ترنم بندگی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک به یکی از دوستانتان دارید :

نام شما :
پست الکترونیکی شما :
نام دوست مورد نظر :
پست الکترونیکی دوست مورد نظر :