معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : اداره مشمولین
تاریخ درج : ۱۳۹۴/۶/۱۳ ساعت : ۱۱:۳۱

 مشمول : هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردین ماه سالی که طی آن وارد 19 سالگی می شود مشمول خدمت وظیفه عمومی خواهد شد. شایان ذکر است سن مشمولان و یامعافیت از آن تابع مندرجات اولیه اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبرنخواهد بود.

اداره مشمولین یکی از ادارات تابعه حوزه معاونت دانشجویی است که وظایفی را در ابعا د گوناگون به شرح ذیل به عهده دارد :

الف : دانشجویان وروردی جدید

کلیه دانشجویان ذکور در بدو ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بایستی وضعیت آنان ازنظر وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گیرند و برای آن عده از دانشجویان مشمولی که شرایط بر خورداری از معافیت تحصیلی دارند، معافیت تحصیلی در خواست گردد. این مهم با هماهنگی اداره مشمولین، دفاتر پلیس 10 ومعاونت وظیفه استان و شهرستان صورت می گیرد.

ب : دانشجویان وروردی قبل

موارد کلی

ورودی 90 و به بعد

ورودی 89 و ما قبل

مقطع تحصیلی

سنوات مجاز

مقطع تحصیلی

سنوات مجاز

 کاردانی

5/2 سال

 کاردانی

3 سال

کارشناسی نا پیوسته

3 سال

کارشناسی نا پیوسته

3 سال

کارشناسی پیوسته

5 سال

کارشناسی پیوسته

6 سال

کارشناسی ارشد پیوسته

6 سال

کارشناسی ارشد پیوسته

6 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

دکتری پزشکی پیوسته

8 سال

دکتری پزشکی پیوسته

8 سال

دکتری تخصصی

6 سال

دکتری تخصصی

6 سال

فارغ التحصیلان مقطع کاردانی وکارشناسی صرفا مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر را دارند و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت مگر رشته هایی که با تایید وزارت علوم یا بهداشت فاقد مقطع نا پیوسته باشد. که در این صورت سنوات تحصیلی طی شده مقطع قبلی در سنوات مقطع جدید لحاظ خواهد شد.

دانشجویانی که تمایل به انصراف و شروع به تحصیل مجدد دارند در طول دوره های تحصیلی (از دیپلم تا دکتری) فقط یکبار مجاز به انصراف در سنوات قانونی (سنوات اولیه تحصیل) بوده و حداکثر تا یکسال بعداز تاریخ انصراف می توانند مجددا شروع به تحصیل نمایند. تحصیل اینگونه دانشجویان در یک مقطع پایین تر نیز منعی نخواهد داشت. لازم به توضیح است با توجه تغییرات احتمالی بخشنامه موجود موارد فوق فقط تا صدور بخشنامه های بعدی اجرایی است .

تذکر خیلی مهم : دانشجویان مشمولی که در سنوات مجاز و نیمسالهای ارفاقی به هر دلیلی موفق به اتمام تحصیل نمی شوند و از سنوات یکساله پس از اخراج استفاده می نمایند نظام وظیفه مانند دانشجویان اخراجی با آنان برخورد می نماید و این عده پس از پایان تحصیلات با مدرک پایه (کارشناسی پیوسته با مدرک پیش دانشگاهی)، (کارشناسی ناپیوسته با مدرک کاردانی) و (کارشناسی ارشد با مدرک کارشناسی) به خدمت اعزام خواهند شد. ضمن اینکه این افراد مجاز به ادامه تحصیل در مقطع بالاتر تا پایان خدمت سربازی و یا اخذ کارت معافیت معتبر نخواهند بود.

پیوندهای مرتبط :

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/8/اداره-مشمولین/