معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
عنوان خبر : لیست تلفن حوزه
تاریخ درج : ۱۳۹۳/۱۲/۳ ساعت : ۱۲:۳۲

 

 معاونت دانشجویی و فرهنگیشماره مستقیم 
دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی 33412230 - 086
معاون دانشجویی و فرهنگی 33412231 - 086

 

بخش دانشجوییشماره مستقیم 
دفتر مدیر کل امور دانشجویی 33412439 - 086
مدیر کل امور دانشجویی 33412193 - 086
نقل و انتقالات دانشجویی 33412194 - 086
نقل و انتقالات دانشجویی 33412195 - 086
تربیت بدنی خواهران 33412196 - 086
رئیس اداره فارغ التحصیلان 33412197 - 086
ثبت دانشنامه ها 33412198 - 086
ریز نمرات فارغ التحصیلان 33412418 - 086
گواهینامه موقت 33412419 - 086
تسویه حساب فارغ التحصیلان 33412199 - 086
تسویه حساب فارغ التحصیلان 33412417 - 086
تسویه حساب فارغ التحصیلان 33412205 - 086
مرکز مشاوره 33412202 - 086
مرکز مشاوره 33412203 - 086
کمیته انضباطی 33412204 - 086
امور خوابگاه خواهران 33412207 - 086
اداره امور مشمولین 33412208 - 086
بایگانی فارغ التحصیلان 33412209 - 086
رئیس اداره تربیت بدنی 33412314 - 086
مسوول سالن پوریای ولی 33412411 - 086
استخر اروند 33412900 - 086
استخر اروند (اتاق ناجی) -
دفتر بهداری 33412421 - 086
پزشک برادران 33412422 - 086
پزشک خواهران 33412423 - 086
دندانپزشکی 33412425 - 086
رئیس اداره تغذیه 33412375 - 086
سرپرست آشپزخانه 33412376 - 086
آشپزخانه 33412377 - 086
سلف اساتید 33412378 - 086
اتوماسیون تغذیه 33412452 - 086
بوفه برادران 33412379 - 086
بوفه خواهران 33412380 - 086

 

بخش فرهنگی واجتماعیشماره مستقیم 
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی 33412234 - 086
رئیس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگی 33412466 - 086
رئیس اداره امور فرهنگی و فوق برنامه 33412229 - 086 
کارشناس امور فرهنگی (خانه نشریات) 33412447 - 086 
کارشناس امور فرهنگی (ادب و هنر) 33412129 - 086 
کارشناس امور فرهنگی (کانون های دانشجویی)  33412428 - 086
کارشناس امور فرهنگی خواهران -
مسئول کانون قرآن و عترت  33412232 - 086
کارشناس کانون قرآن و عترت  33412233 - 086
ستاد اقامه نماز 33412427 - 086 
کارشناس فرهنگی 33412263 - 086 
دفتر فرهنگ دانشکده کشاورزی  33412437 - 086
دفتر فرهنگ دانشکده مدیریت 33412438 - 086 
دفتر فرهنگ دانشکده پزشکی  33412524 - 086
دفتر فرهنگ دانشکده علوم انسانی 33412449 - 086 

 

لینک خبر : http://sca.iau-arak.ac.ir/page/34/لیست-تلفن-حوزه/